Backman-Trummer Group

Toimintajärjestelmä

Oy M. Rauanheimo Ab toimintaperiaatteisiin kuuluu oleellisesti ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja laadun vastuullinen huomioonottaminen. Yhtiö on koonnut toimintajärjestelmään laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuustoimintonsa. Sertifioitu toimintajärjestelmä on laadittu täyttämään ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- sekä OHSAS 18001:2007 standardien vaatimukset.

ISO all


Oy M. Rauanheimo Ab:n toimintapolitiikka:

  • Toimintamme päätavoitteena on aikaansaada asiakkaidemme tarpeet ylittävää toiminnan ja palvelun laatua.
  • Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusasioiden huomioimisesta. Näin pystymme ylläpitämään saavuttamamme toimintajärjestelmän tason.
  • Laatutason, ympäristöasioiden ja TTT-asioiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sitoudumme noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta.
  • Sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä noudattamaan toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
  • Ylläpidämme avoimia ja luottamuksellisia suhteita sidosryhmiemme kanssa.
  • Käytämme raaka-aineitamme mahdollisimman tehokkaasti ja energiaa mahdollisimman vähän. Syntyviä jätteitä käsittelemme asiaan kuuluvalla tavalla.
  • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sidosryhmien vaatimuksia.

Ympäristönäkökohtien tunnistamisessa huomioidaan valvotut ja valvomattomat päästöt ilmaan ja veteen, kiinteät jätteet, maan, veden, energian sekä muiden luonnonvarojen käyttö, melu, haju ja pöly, vaikutukset ympäristön ja ekosysteemin erityisosiin sekä lain vaatimukset ja säädökset. Näistä tulee tunnistaa merkittävät ympäristövaikutukset, jotka otetaan erityisesti huomioon suunnittelun tavoitteita asetettaessa.

Huolehdimme henkilöstömme fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on turvallinen työympäristö ja terveet työntekijät. Turvalliseen työympäristöön pyrimme työturvallisuusjärjestelmän avulla ja terveyden ylläpitoon erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimintoja kuten liikuntaa ja koulutusta tukien.

Koulutuksella, sisäisillä auditoinneilla sekä johdon katselmuksilla pyrimme varmistamaan, että jokainen  organisaatiossa työskentelevä ymmärtää  laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ja että toimintajärjestelmä on vaatimusten mukainen ja tehokas.

Toimintapolitiikka viestitetään koko organisaatiolle ja sen sisältö tehdään henkilöstön omien tehtävien kannalta ymmärrettäväksi.Jokainen yhtiössämme työskentelevä henkilö tuntee yhteisen toimintapolitiikan, osallistuu sen jatkuvaan kehittämiseen ja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta omalla toiminta-alueellaan.  Toimintapolitiikka pidetään myös jatkuvasti kaikkien saatavilla. Toimintapolitiikan sisältö tarkastetaan vuosittain johdon katselmuksessa.